Logo Stara Prawda Szkoła

News

News zdjęcie id 134

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

29.08.2020

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W STAREJ PRAWDZIE

 

NA CZAS EPIDEMII COVID - 19

 

ROK SZKOLNY 2020/21

 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujących aktów prawnych. Zostały dostosowane do specyfiki i możliwości szkoły. Dotyczą zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 1. W budynku szkolnym obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, w tym rodziców/opiekunów. Załatwienie niezbędnych spraw należy poprzedzić telefonem do sekretariatu szkoły lub umówić się z nauczycielem za pomocą e-dziennika (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci wymagające ich opieki mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem,
 • utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min1,5
 • utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń lub pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Uczniowie i pracownicy wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce.
 4. Na terenie szkoły, uczniów i pracowników szkoły, poza salami lekcyjnymi i pomieszczeniami biurowymi, obowiązuje noszenie maseczek.
 5. Uczniowie korzystają z szatni zgodnie z przydzielonymi miejscami.
 6. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadów w czasie przerwy po 4-ej lekcji, a uczniowie klas IV-VIII w czasie przerwy po 5-ej lekcji.
 7. Rodzice/opiekunowie komunikują się z dyrekcją i nauczycielami za pomocą e-dziennika, a z pozostałymi pracownikami szkoły telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Uczniowie podczas przebywania na boisku i w budynku szkolnym zachowują dystans społeczny i unikają gromadzenia się.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować, nauczyciel powinien usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 13. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. Nauczyciel w klasach I-III może organizować przerwy śródlekcyjne dla swoich uczniów w innym czasie niż ustalone przerwy dla klas IV-VIII.
 15. Nauczyciel podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z regulaminem świetlicy.
 17. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 18. Pracownicy administracji oraz obsługi szkolnej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 19. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

Dyrektor Szkoły

Dyrektor zaprasza

 

mgr inż. Robert Pazura

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
Stara Prawda 1
21-450 Stoczek Łukowski

staraprawda@stoczeklukowski.pl

tel. 025 797 00 28

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.